Interior design Concepts of New Campus

731views
Project:

Interior design concepts of new campus, school of Management FuDan University

Chief Director:

WEI Shaonong

Main Designers:

SHE Shixuan, LIU Lanhong, ZHANG Qi, ZHU Ying, etc.

Participants:

JIANG Xulan, CAO Chenlin, ZOU Chen, RAO Lulu, YU Shujia, etc.

Back to Top
International Partners