Conceptional Planning and Design of Shanghai Bund East International Financial and Cultural Life Community

724views
Chief Director:

WEI Shaonong

Main Designers:

CHEN Lan, SHE Shixuan, LIU Lanhong, DONG Jie, ZHANG Qi, LU Kaiquan, etc.

Participants:

YANG Yonghua, JIANG Xulan, ZHU Ying, BAI Zhenqi, WANG Jie, CHEN Ying, CAO Chenlin, ZHU Ying, YANG Li, Zhang Zhou, HU Bingqing, etc.

Back to Top
International Partners