Concept design of design capital international exchange center

810views
Project:

Concept design of design capital international exchange center
—— Comprehensive transformation design of three dimensional garden style creative industrial cultural and leisure block, Zoayang Road, Shanghai

Chief Director:

WEI Shaonong

Main Designers:

SHE Shixuan, LIU Lanhong, DONG Jie, ZHU Ying, etc.

Participants:

ZHANG Qi, JIANG Xulan, ZHAO Yunyuan, etc.

Back to Top
International Partners